regulamin

Ogólne Warunki Umowy Najmu

Niniejsze Ogólne Warunki Umowy Najmu (zwane dalej: Ogólne Warunki Umowy, OWU) określają prawa i obowiązki stron umowy, której przedmiotem jest oddanie przez Mateusza Lipińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Inwestuj W Klasyka Mateusz Lipiński, woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejsc. Warszawa, ul. Bukowińska, nr 12, lok. 432, 02-703, poczta Warszawa, NIP: 5213722429 (dalej Wynajmujący) do używania przez Klienta (dalej również: Najemca), określonego w umowie samochodu wraz z ewentualnym wyposażeniem dodatkowym, w ramach umowy najmu.

Niniejsze Ogólne Warunki Najmu obowiązują we wszystkich umowach najmu samochodu. Strony mogą w umowie najmu samochodu (zwana dalej umową) indywidualnie wyłączyć lub zmodyfikować warunki określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy. Zapisy niniejszych Ogólnych Warunków Umowy oraz umowy są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

I. Definicje

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę o wykonanie Prezentu na rzecz okaziciela Vouchera.

UCZESTNIK – osoba fizyczna uprawniona do skorzystania z Prezentu, na warunkach określonych w OWU na podstawie posiadanego Vouchera lub w związku z zakupem Prezentu w Terminie i Miejscu Realizacji.

PREZENT – usługa świadczona przez Wynajmującego, polegająca na umożliwieniu Uczestnikowi wykonania przejazdu klasycznym samochodem dostępnym w ofercie Wynajmującego, na zasadach określonych w OWU.

OPIS PREZENTU – szczegółowe informacje dotyczące zamawianej usługi, zamieszczone zostały na stronie www.dzienzklasykiem.pl.

ZAMÓWIENIE – polecenie dostarczenia określonego Prezentu z jednoczesnym zobowiązaniem się do uiszczenia za niego opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem i na zasadach określonych w OWU.

PRZELEW TRADYCYJNY - płatność realizowana poprzez system bankowości elektronicznej, jak również poprzez dyspozycję przekazania należności z rachunku Klienta dokonaną w placówce banku lub na poczcie.

VOUCHER – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Vouchera), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Wynajmującym i uprawniający jego okaziciela (Uczestnika) do otrzymania określonego w nim Prezentu.

KARTA PODARUNKOWA – dokument o unikalnym numerze seryjnym (Kodzie Karty), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Klientem a Wynajmującym i uprawniający jego posiadacza do opłacenia za jego pomocą wybranych usług na zasadach określonych w OWU..

REALIZACJA VOUCHERA – faktyczne wykonanie przez Wynajmującego usługi (Prezentu) na zasadach określonych w OWU.

TERMIN REALIZACJI – data wykonania Prezentu, zgodnie z dokonaną uprzednio rezerwacją.

TERMINARZ – wykaz terminów, w których istnieje możliwość realizacji Voucherów, podany na stronie Wykonawcy.

II. Postanowienia wstępne

 1. Klient, składając zamówienie potwierdza, iż zapoznał się z opisem wybranego Prezentu oraz z treścią OWU, które są dostępne na stronie internetowej Wynajmującego.

 2. Klient dokonujący zamówienia zobowiązany jest do podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym informacji, wymaganych do zawarcia umowy z Wynajmującym oraz Realizacji Vouchera.

 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji.

 4. W razie naruszenia wskazanych warunków, uniemożliwiających realizację Vouchera, zarówno Klientowi, jak i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, a w szczególności zwrot zapłaconej kwoty.

 5. W żadnym wypadku Voucher nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 6. Wynajmujący ma prawo do przeprowadzenia testu trzeźwości za pomocą alkomatu, przed przystąpieniem do realizacji umowy najmu. W przypadku pozytywnego wyniku testu, Wynajmującemu przysługuje prawo do anulowania Vouchera. W takim przypadku zarówno Klientowi, jak i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, a w szczególności zwrot zapłaconej kwoty.

 7. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji prezentu w momencie, gdy Uczestnik przestanie stosować się do poleceń opiekuna lub pracownika Wynajmującego. W szczególności, zaś gdy Uczestnik rozpocznie kierowanie pojazdem w sposób niebezpieczny. Niestosowanie się do poleceń opiekuna lub pracownika Wynajmującego skutkują niezwłocznym zatrzymaniem pojazdu oraz zakończeniem realizacji Prezentu. W razie naruszenia wskazanych warunków zarówno Klientowi, jak i Uczestnikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wynajmującego, a w szczególności nie może domagać się zwrotu zapłaconej kwoty.

III. Strony umowy

 1. Najemcą samochodu może być:

  1. Osoba fizyczna,

  2. Osoba prawna,

  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa posiada zdolność prawną.

 2. Najemca będący osobą fizyczną lub osobą działającą z upoważnienia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która na podstawie przepisów prawa posiada zdolność prawną, muszą spełniać następujące warunki:

  1. ukończone 18 lat,

  2. niezbędne uprawnienia pozwalające na kierowanie pojazdem. Osoba wskazana w niniejszym punkcie, nie została pozbawiona praw do prowadzenia pojazdów i nie toczy się przeciw niej postępowanie, które mogłoby doprowadzić do pozbawienia jej praw do prowadzenia pojazdów,

  3. Ważny dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość,

  4. Ważny dokument prawa jazdy.

 3. Kierowcą pojazdu może być wyłącznie Najemca, osoba wskazana w umowie lub inna osoba upoważniona na piśmie przez Najemcę spełniająca warunki określone w pkt. 2.

 4. Najemca zobowiązany jest do okazania Wynajmującemu, najpóźniej przy podpisaniu umowy najmu i wydaniu przedmiotu najmu, dokumentów, o których mowa w punkcie I.2. W przypadku kierowania pojazdem przez inną osobę niż Najemca warunkiem koniecznym jest przedstawienie dokumentów tejże osoby.

 5. Za działanie osoby upoważnionej przez Najemcę – Kierowcy, Najemca ponosi odpowiedzialność tak samo jak za swoje działanie.

IV. Zawarcie umowy najmu

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Wynajmującym następuje w momencie zakupu Vouchera lub Karty Podarunkowej za pośrednictwem strony internetowej www.dzienzklasykiem.pl. Warunkiem koniecznym do skutecznego zawarcia umowy jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja OWU przez Klienta.

 2. lient ma możliwość rozszerzenia zamówienia o usługę wykonania zdjęć, które przesłane zostaną drogą elektroniczną, a wybrana fotografia wydrukowana zostanie na płótnie i przesłana na wskazany adres w terminie do 4 tygodni od momentu potwierdzenia przez Klienta wyboru zdjęcia do druku.

 3. Voucher/Karta Podarunkowa przesyłane są Klientowi drogą elektroniczną w formie pliku PDF na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu. Klient ma również możliwość zamówienia dostawy kurierem.

 4. Opłatę za Voucher/Kartę Podarunkową należy uiścić w wybrany podczas zamówienia sposób. W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego na konto Wynajmującego, płatności należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od zamówienia, przy czym zaksięgowanie wpłaty musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed terminem realizacji. Szczegółowe informacje dotyczące płatności Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail po złożeniu zamówienia. Uiszczenie opłaty za Prezent stanowi podstawę aktywowania Vouchera.

 5. Wszystkie ceny Prezentów i usług dodatkowych znajdujących się w ofercie Wynajmującego są wskazane w kwocie brutto (zawierają podatek VAT). Łączna należność za zamówione usługi podawana jest Klientowi do akceptacji w procesie zamówienia. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności dotyczących ustalonych cen, dostępnych Prezentów oraz przeprowadzanych akcji promocyjnych.

 7. W przypadku dokonania zakupu Prezentu za pośrednictwem strony internetowej nienależącej do Wynajmującego, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi warunków realizacji Prezentu, zwłaszcza tymi podanymi na kuponie, przesłanymi drogą elektroniczną oraz zamieszczonymi w Regulaminie jej funkcjonowania.

V. Warunki realizacji vouchera

 1. Skorzystanie z Prezentu możliwe jest wyłącznie w terminach wyznaczonych i podanych na stronie Wynajmującego. W przypadku zakupu Vouchera bez określonej daty jego realizacji, data ta powinna zostać ustalona w okresie ważności Vouchera. Data ważności widnieje na Voucherze. W przypadku braku możliwości realizacji Vouchera w podanych terminach, Klientowi nie przysługuje roszczenie o przedłużenie ważności Vouchera, chociażby brak możliwości realizacji wynikał z przyczyn od niego niezależnych lub spowodowanych siłą wyższą.

 2. Niezrealizowanie Vouchera przed upływem terminu jego ważności powoduje wygaśnięcie wszelkich praw wynikających z umowy. W takiej sytuacji, ani Klientowi, ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zaś o zwrot opłaty dokonanej w związku z zawarciem umowy z Wynajmującym, jak również o możliwość skorzystania z Prezentu przez Uczestnika.

 3. Realizacja Vouchera wymaga dokonania rezerwacji jednego z wybranych terminów dostępnych w Terminarzu. Rezerwacji należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed wybranym terminem, lecz nie później niż na 30 dni przed upływem ważności Vouchera. Pierwszeństwo realizacji Vouchera w danym terminie jest ustalane na podstawie kolejności rezerwacji do momentu wyczerpania miejsc. Możliwość Realizacji Vouchera zamówionego na 7 dni przed wybranym terminem lub później, należy ustalić indywidualnie, kontaktując się z obsługą Wynajmującego. Ustalony w ten sposób termin nie podlega zmianie.

 4. Uczestnik lub Klient może dokonać rezerwacji terminu poprzez zalogowanie się na stronie www.dzienzklasykiem.pl i wybranie jednego z dostępnych terminów. Możliwość zmiany terminu rezerwacji ustaje na 7 dni przed Terminem realizacji.

 5. Dokonanie rezerwacji lub zmiany zarezerwowanego terminu zostanie potwierdzone przez Wynajmującego drogą elektroniczną. W razie nieotrzymania potwierdzenia, Uczestnik obowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wynajmującego.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Terminarzu, jak również do odwołania Realizacji Vouchera, chociażby w dniu jej planowego przeprowadzenia, jeżeli wynika to z przyczyn niezależnych od Wynajmującego z działania siły wyższej. W takim przypadku, Uczestnik może uzgodnić z Wynajmującym inny Termin Realizacji, wybierając spośród aktualnie dostępnych dat podanych w Terminarzu.

 7. Warunkiem skorzystania z Prezentu jest okazanie przez Uczestnika dokumentu prawa jazdy kategorii B w przypadku kierowania pojazdem zaś dowodu osobistego w przypadku przejazdu jako pasażer samochodu.

 8. W przypadku braku wymaganych dokumentów, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Prezentu bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty za Prezent oraz innych kosztów poniesionych przez Klienta lub Uczestnika w związku z jego realizacją.

 9. Uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w Miejscu i Terminie realizacji Vouchera, o czasie, o którym zostanie poinformowany przez Wynajmującego. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Vouchera wysyłane są na adres e-mail Klienta i/lub Uczestnika. W przypadku braku wiadomości na 3 dni przed terminem realizacji, obowiązek skontaktowania się z przedstawicielem Wynajmującego ciąży na Kliencie i/lub Uczestniku. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie e-maila z informacjami, zwłaszcza w wyniku dysfunkcji systemów informatycznych, w związku z ograniczeniami serwerów obsługujących pocztę elektroniczną odbiorcy lub podaniem błędnego adresu e-mail Klienta lub Uczestnika. Nieotrzymanie lub nieodczytanie wiadomości e-mail nie stanowi podstawy reklamacji usługi ani jakichkolwiek roszczeń wobec Wynajmującego.

 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas oczekiwania na przejazd w Terminie Realizacji, zwłaszcza jeśli jest to spowodowane warunkami atmosferycznymi, awarią samochodu, wypadkiem lub innym zdarzeniem losowym niemożliwym do przewidzenia i zapobieżenia.

 11. W razie niestawiennictwa Uczestnika w Terminie i Miejscu Realizacji, Prezent uznaje się za wykonany, a Uczestnik i Klient tracą prawo do ubiegania się o zwrot opłaty za Prezent oraz innych kosztów poniesionych w związku z realizacją Vouchera.

 12. Do Realizacji Prezentu konieczna jest akceptacja przez Uczestnika OWU i podpisanie odpowiednio do charakteru przejazdu: oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku realizacji przejazdu jako kierowca lub oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu – w przypadku realizacji przejazdu jako pasażer. Jeśli Uczestnik nie ukończył 18 lat, akceptacji Regulaminu oraz podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu dokonuje jego opiekun prawny.

 13. Podczas wykonywania Prezentu, Uczestnik ma obowiązek stosowania się do instrukcji i poleceń pracowników Wynajmującego oraz opiekunów aut uczestniczących w wykonaniu Prezentu.

 14. Wynajmujący ma prawo do odmowy wykonania Prezentu lub przerwania jego wykonywania, gdy Uczestnik:

  - odmawia akceptacji niniejszego OWU lub podpisania oświadczenia, właściwego dla charakteru przejazdu, o którym mowa w punkcie 17;

  - nie spełnia wymagań koniecznych do skorzystania z Prezentu określonych w Regulaminie oraz przesłanych mu drogą elektroniczną przed Terminem Realizacji;

  - nie stosuje się do poleceń pracowników Wynajmującego oraz opiekunów aut, uczestniczących w wykonaniu Prezentu;

  - znajduje się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających.

  W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przedstawionych powyżej sytuacji, Uczestnikowi i Klientowi nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kwoty zapłaconej za Prezent.

 15. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Prezentu w przypadku wystąpienia sytuacji, którą oceni jako zagrażającą życiu lub zdrowiu Uczestnika. Wówczas Uczestnik może uzgodnić z przedstawicielem Wynajmującego inny Termin Realizacji, wybierając spośród aktualnie dostępnych dat podanych w Terminarzu.

 16. W przypadku niewykonania Prezentu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, zwłaszcza w przypadku awarii pojazdów. Wówczas Wynajmujący ma prawo do ustalenia innego Terminu Realizacji Vouchera.
  W zaistniałej sytuacji Wynajmujący nie zwraca kosztów, jakie poniósł Klient i Uczestnik w związku z realizacją Prezentu, zwłaszcza kosztów dojazdu do Miejsca Realizacji i zakwaterowania. Za zgodą Uczestnika dopuszczalna jest wymiana przejazdu określonym modelem samochodu, który uległ awarii, na przejazd modelem o zbliżonych parametrach.

 17. Osoby trzecie towarzyszące Uczestnikowi mogą fotografować i filmować wykonywanie Prezentu w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób przebywających w Miejscu Realizacji Vouchera, stosując się do zaleceń pracowników Wynajmującego. Zdjęcia i filmy mogą być wykorzystywane jedynie na użytek osobisty Uczestnika i upoważnionych przez niego osób.

VI. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Jeśli od daty zawarcia umowy do wybranego Terminu realizacji zostało mniej niż 7 dni, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w dowolnej formie z zachowaniem terminu odstąpienia. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14-dniowego zwrotu nie przysługuje.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient, który dokonał zakupu dodatkowych towarów, innych niż Voucher, ma obowiązek zwrócić zakupione przedmioty niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy na adres Wynajmującego przed jego upływem. Należy zapewnić odpowiednie opakowanie odsyłanych przedmiotów tak, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar ponosi Klient.

 3. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy zawartej z Klientem w sytuacji, w której wykonanie Prezentu z przyczyn niezależnych od Wynajmującego okazałoby się niemożliwe lub wiązałoby się z podwyższonym ryzykiem lub rażąco wysokimi kosztami. W takim przypadku Wynajmujący zwraca na rachunek bankowy Klienta kwotę uiszczoną za Prezent.

 4. Zwrot opłaty za Prezent, uiszczonej przez Klienta, następuje na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub bezpośrednio po otrzymaniu przez Wynajmującego zwracanego towaru, jeśli nie dotarł przed upływem 14 dni od zgłoszenia odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Klient i Uczestnik mają prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Prezentu nie później niż w ciągu 14 dni od Terminu Realizacji, w którym Voucher był lub miał być zrealizowany.

 2. Reklamacje należy kierować do przedstawiciela Wynajmującego. Pismo z reklamacją powinno zawierać dane Klienta umożliwiające identyfikację (imię i nazwisko, Kod Vouchera) oraz przedmiot reklamacji.

 3. Wynajmujący zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub wystąpią inne trudności niezależne od Wynajmującego, termin ten może zostać wydłużony, o czym spółka poinformuje składającego reklamację zostanie za pomocą wiadomości e-mail. Jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta bądź Uczestnika dodatkowych informacji, upływ czasu, w którym Klient bądź Uczestnik udzieli dodatkowych informacji każdorazowo wydłuży czas rozpatrywania reklamacji.

 4. Przesłanie reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Wynajmującego odpowiedzi również w formie elektronicznej, jeżeli zgłaszający reklamację nie dokona zastrzeżenia w treści reklamacji, iż oczekuje odpowiedzi na piśmie. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie e-maila z odpowiedzią na reklamację, zwłaszcza w wyniku dysfunkcji systemów informatycznych lub w związku z ograniczeniami serwerów obsługujących pocztę elektroniczną odbiorcy.

 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danej osoby rozpatrzona.

 6. Wynajmujący nie rozpatruje reklamacji, których przedmiotem jest odpowiedzialność innego podmiotu niż spółki Wynajmujący, który dokonał sprzedaży Voucherów.

VIII. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Wynajmujący.

 2. Administrator przetwarza dane Klienta w celu realizacji umowy zawartej w związku ze złożeniem zamówienia na stronie internetowej Wynajmującego.

 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta:

  - imię i nazwisko,

  - adres e – mail,

  - numer telefonu,

  - adres zamieszkania ( w przypadku wysyłki obrazu).

 4. Dane osobowe Klienta powierzane są partnerom technologicznym, czyli podmiotom świadczącym usługi takie jak hosting, wysyłka e-maili oraz świadczącym usługi statystyczne, obsługę portali społecznościowych oraz usługi rozwoju i utrzymania oprogramowania wyłącznie w związku z realizacją celu wskazanego w pkt 2. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

 5. Administrator przetwarza dane Uczestnika na podstawie jego zgody. Dane Uczestnika przetwarzane są w celu realizacji zamówienia. Administrator przetwarza następujące dane Uczestnika:

  - imię i nazwisko,

  - adres e–mail,

  - numer telefonu,

  - adres zamieszkania ( w przypadku wysyłki obrazu).

 6. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Wynajmującego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e -mail: inwestuj.w.klasyka@gmail.com stosownego oświadczenia. Treść przykładowego oświadczenia: „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres)” lub, „Ja – nazwisko i imię, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego moich danych osobowych”.

 8. Klient oraz Uczestnik mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 9. Klientowi oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się drogą telefoniczną tel: +48 510 725 666 lub e-mail: kontakt@dzienzklasykiem.pl.

IX. Ochrona danych osobowych i administrowanie danymi osobowymi

 1. W trosce o życie i zdrowie Uczestnika, Wynajmujący zobowiązuje się do wykonania Prezentu z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. Wyłączona jest odpowiedzialność Wynajmującego za straty lub szkody spowodowane w stosunku do osób towarzyszących Uczestnikowi przy realizacji Vouchera, w szczególności w przypadku, gdy choćby pośrednio przyczynił się on do ich powstania.

 2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie za własne działania i zaniechania powstałe w związku z wykonaniem umowy.

 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Vouchera przez osobę, która weszła w jego posiadanie wbrew woli lub bez wiedzy Klienta. Wykorzystany w ten sposób Voucher uznaje się za zrealizowany, a Klientowi ani Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Wynajmującego z tego tytułu.

 4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rejestracji dźwięku i obrazu podczas wykonywania Prezentu oraz dalszego ich przetwarzania i udostępniania zarejestrowanych materiałów osobom trzecim.

 5. Materiały promocyjne zamieszczone na stronie internetowej Wynajmującego w opisach Prezentów dotyczących poszczególnych modeli pojazdów mają charakter przykładowy i mogą odbiegać od faktycznie realizowanych Prezentów, w szczególności w zakresie kolorów oraz modeli samochodów.

 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Wynajmującym, a Klientem lub Uczestnikiem, strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, gdyby zaś okazało się to niemożliwe, sądem właściwym do ich rozwiązania będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wynajmującego. W razie wyższej wartości przedmiotu sporu, sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.

 7. Niniejsze ogólne warunki umowy są integralną częścią umowy najmu zawieranej między Klientem a Wynajmującym.

 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszych OWU lub w Umowie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 9. Jakiekolwiek zmiany treści niniejszego OWU wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

rodo

Klauzula informacyjna dotycząca Ochrony Danych Osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Portal dzienzklasykiem.pl, z siedzibą w Warszawie, ul. Bukowińska 12/432, którego przedstawicielem jest Mateusz Lipiński. Nasze dane są gromadzone i przechowywane przez operatora hostingowego ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., funkcjonującego pod adresem www.mydevil.net;

 2. Właścicielem Portalu dzienzklasykiem.pl jest firma Inwestuj w Klasyka z siedzibą w Warszawie przy ulicy Bukowińskiej 12 / 432 NIP: 52137224297, REGON: 363695950, reprezentowaną przez: Mateusz Lipiński – Właściciel – nasz portal jest własnością firmy Inwestuj w Klasyka;

 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w dzienzklasykiem.pl jest Mateusz Lipiński [dzienzklasykiem@gmail.com] – ta osoba zapewnia, że dane osobowe które zostaną nam przekazane będą właściwie zabezpieczone;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., art. 6 ust. 1 b. w celu wypełnienia warunków umowy – Twoje dane osobowe będą są nam potrzebne w celu wykonania zawartej między nami umowy;

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim – przekazujemy tylko te dane które potrzebne są do zawarcia umowy, nie sprzedamy ich innym firmom na przykład do reklamy;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług reklamowych, a także po jej zakończeniu w celach audytowych, tworzenia kopii zapasowych lub/i archiwizacyjnych – dostęp do nich będą miały tylko upoważnione przez Portal osoby w celach rozliczeniowych czy sprawdzających lub kontaktowych (fakturowanie, sprawdzanie danych, wysyłka informacji, prace informatyczne, statystyki);

 7. Posiada Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – dane osobowe przekazane nam są tylko i wyłącznie własnością osoby której dotyczą, może ona w każdej chwili zrobić z nimi co chce, łącznie z ich usunięciem;

 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - jeśli pojawi się jakiś problem z danymi osobowymi zawsze możesz kontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, aczkolwiek prosimy w razie problemów czy wątpliwości, najpierw skontaktować się z nami;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy – jeśli nie dostaniemy twoich danych osobowych nic nie będziemy mogli dla Ciebie zrobić;

 10. Upoważnienie Usługodawcy do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do świadczenia przez niego usługi prowadzenia Konta Użytkownika, w tym przekazywanie na podany przez Panią/Pana adres poczty elektronicznej informacji związanych z obsługą techniczną Konta Użytkownika – bez twojego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mail itd.) nie będziemy mogli z Tobą współpracować, ponieważ zabrania nam tego prawo;